Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστοσελίδας

Ισχύει από την 8.10.2019, ημερομηνία έναρξης της κανονικής λειτουργίας του ιστότοπου https://www.renfluence.com/el που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Εταιρεία μας, καθώς  και της αγγλικής έκδοσης αυτού https://www.renfluence.com/en.

Τελευταία Ενημέρωση: 25 Οκτωβρίου 2021

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο της Εταιρείας μας με την επωνυμία RENFLUENCE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ι.Κ.Ε. και το διακριτικό τίτλο RENFLUENCE I.K.E., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αριστείδου 6), καλούμενη εφεξής «Εταιρεία», η οποία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων  που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς της τόπους.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας και προκειμένου να είμαστε εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε με την παρούσα Πολιτική για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη σας στον δικτυακό μας τόπο, το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας αυτών, καθώς και τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.  

Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομα σας, το τηλέφωνό σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Η παρούσα Πολιτική είναι δημόσια και εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες του ιστότοπου μας και στη συλλογή των κάτωθι προσωπικών σας πληροφοριών από την Εταιρεία μας.

Η παρούσα Πολιτική προστασίας ισχύει μόνο για τον ιστότοπο μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων που επισκέπτεστε μέσω του ιστότοπου μας (σε περίπτωση που κάνετε εγγραφή sign-in ή log-in μέσω Facebook) και σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική που τηρεί ο κάθε τρίτος διαδικτυακός τόπος. 


Ορισμοί

Από τις 25 Μαΐου 2018, μετά την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ετέθη σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (καλούμενος εφεξής  «Κανονισμός») για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και δυνάμει του Ν. 4624/2019 έγινε ενσωμάτωση του Κανονισμού στο ελληνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα το άρθρο 4 του Κανονισμού και για τις ανάγκες της παρούσας οι βασικές έννοιες  που χρησιμοποιούνται νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υποκείμενο των δεδομένων»: το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

«συγκατάθεση»: κάθε ένδειξη βουλήσεως του υποκειμένου των δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.


Υποκείμενα δεδομένων

Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που παράσχουν με τη συγκατάθεσή τους οι χρήστες του ιστότοπου μας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται μόνο με ενηλίκους άνω των 18 ετών. Επομένως, σε περίπτωση είτε προφορικής είτε γραπτής συμφωνίας με τον εκάστοτε influencer για συνεργασία, η Εταιρεία μας θα πιστοποιεί προηγουμένως ότι ο εν λόγω influencer είναι ενήλικος, λαμβάνοντας προς τούτο συμπληρωματική πληροφόρηση από τον ίδιο που αποδεικνεύει την ηλικία του. Η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δηλώσει ψευδή χρονολογία γεννήσεως ή ψευδή στοιχεία εν γένει κατά τη μετέπειτα τυχόν μεταξύ μας συνεργασία.

Oι υπηρεσίες newsletter και φόρμας επικοινωνίας που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δε στοχεύουν σε παιδιά και δε συλλέγουν - εν γνώση μας - προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. 


Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων


Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας αναλόγως του τρόπου συλλογής αυτών είναι:

α) η εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου μας (για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω χρήσης cookies),

β) η διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας και τυχόν συνεργασίας καθώς και η εκπλήρωση αιτημάτων σας (για τα δεδομένα που καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας)  και

γ) η ενημέρωσή σας για τη δραστηριότητα και προσφορές της Εταιρείας μας με την αποστολή σε εσάς email (για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της αίτησης εγγραφής στο newsletter).

 

Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων από τη RENFLUENCE είναι σύννομη, βάσει του άρθρου 6 του Κανονισμού, καθώς γίνεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, την οποία μας παρέχετε όταν α) αποδέχεστε τη χρήση cookies, β) αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρείτε οικειοθελώς στη φόρμα επικοινωνίας ή/και γ) δίνετε τη συγκατάθεσή σας για εγγραφή στο newsletter.

Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να σας αποστέλλουμε newsletter ή δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε πλέον με εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε με αποστολή σχετικού email στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας: [email protected].

Όσον αφορά στα cookies απόδοσης, προβλέπεται στην Πολιτική Cookies η δυνατότητα απόρριψης ή διαγραφής τους.

Η ανάκληση αυτή δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη χορηγηθείσα συναίνεση πριν την ανάκληση αυτής.


Είδη προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και που επεξεργαζόμαστε, κατόπιν συγκατάθεσής σας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας και για τους ως άνω σκοπούς, είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τον αντίστοιχο τρόπο συλλογής αυτών και περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δεδομένα κατά την αποδοχή Cookies

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies με τα οποία ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης χρηστών, τα λεγόμενα δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής (π.χ. tablet) του χρήστη, όταν αυτός επισκέπτεται μία ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης, την επιλογή γλώσσας, τις προσπάθειες εγγραφής (sign in) και εισόδου (log in).

Αν κάνετε sign-in ή log-in μέσω Facebook, αυτό χρησιμοποιεί τα δικά του Cookies για να συλλέξει πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας (Cookies τρίτου μέρους).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος μας, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy) παρατίθεται σχετικό link που οδηγεί στην Πολιτική Cookies,

 • Δεδομένα που καταχωρείτε στη Φόρμα Επικοινωνίας

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας (σταθερό ή κινητό), κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας.

 • Δεδομένα που καταχωρείτε στη Φόρμα Newsletter

Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση email σας, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας.

 

Τρίτα μέρη

Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας, συνεργαζόμαστε με άλλους διαδικτυακούς τόπους-τρίτα μέρη και συγκεκριμένα το Facebook. Ειδικότερα, στον ιστότοπο μας μας ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει sign-in και log-in μέσω Facebook, το οποίο έχει δική του Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα δεδομένα που συλλέγει. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του τρίτου διαδικτυακού τόπου και σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας του, σε περίπτωση που κάνετε εγγραφή sign-in ή log-in μέσω αυτού.

 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

H Εταιρεία μας δεν κοινοποιεί σε τρίτους εκτός της Εταιρείας τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει προς επεξεργασία, εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Σε Εκτελούντες την επεξεργασία

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενη με εμάς αξιόπιστη εταιρεία προγραμματιστών-τεχνικής υποστήριξης, με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΡΙΤΣΕΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Happy Online» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγ. Σάββα αρ.2), που λειτουργεί ως «Εκτελών την επεξεργασία» και διενεργεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Εταιρείας μας, δυνάμει μεταξύ μας σύμβασης και βάσει οδηγιών μας, αφού πρωτίστως έχει παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εμπιστευτικότητα και την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σε εναρμόνιση με το άρθρο 28 του Κανονισμού.

 

Πέραν του ως άνω Εκτελούντος την επεξεργασία η Εταιρεία μας δεν κοινοποιεί σε τρίτους εκτός της Εταιρείας τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει προς επεξεργασία, εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (Facebook)

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να συνδεθείτε με τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρείτε στο Facebook.

 • Για εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων

Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβάσει, καλή τη πίστει, τα δεδομένα σας σε άλλο αποδέκτη ή  τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, μόνο εάν και εφόσον η προβλέπεται η εν λόγω κοινολόγηση ως αναγκαία για συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσα νομοθεσία, εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κρατικών αιτημάτων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα των κρατικών αρχών. Σε περίπτωση που υφίσταται τέτοια νομική υποχρέωση, θα ενημερώνεστε σχετικά.

Οι εν λόγω διαβιβάσεις γίνονται εφόσον ληφθούν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

 

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, ως Υπευθύνου Επεξεργασίας και από τον Εκτελούντα την επεξεργασία, για το ελάχιστα δυνατό χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών επεξεργασίας τους (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία):
 1. Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να απαντηθούν από εμάς τα αιτήματά σας, με ανώτατο χρονικό διάστημα το ένα (1) έτος.
 2. Στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής newsletter, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται α) σε περίπτωση σύναψης μεταξύ μας σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συνεργασία ή  β) σε περίπτωση μη σύναψης μεταξύ μας σύμβασης, μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη, οπότε και θα επανεξετάζεται η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε βέβαια να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε newsletter με αποστολή σχετικού e-mail στο [email protected].

Μετά το πέρας των άνω χρονικών διαστημάτων ή σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται.


Δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ως Υποκείμενα των δεδομένων, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του Κανονισμού, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε κατόπιν σχετικού ρητού αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται συγκεκριμένοι τρόποι διευκόλυνσης σας προς υποβολή των αιτημάτων σας, στα οποία υποχρεούμαστε να απαντάμε. Ειδικότερα, μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματα σας είτε α) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας είτε β) με την αποστολή email στην ταχυδρομική μας διεύθυνση [email protected].

Από τη στιγμή που το αίτημά σας δύναται να υποβληθεί με τα ως άνω ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση της Εταιρείας μας γίνεται αντίστοιχα σε ηλεκτρονική μορφή με αποστολή email, ενώ δύναται να γίνεται και με αποστολή έντυπης ενημέρωσης. 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επαληθευτεί η ταυτότητά σας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας, ενδέχεται να λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο και να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, προτού απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα, δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 2 του Κανονισμού. 

Τα δικαιώματα που έχετε ως Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης:

Δυνάμει του άρθρου 13 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα πρόσβασης:

Δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 1 του Κανονισμού, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για πληροφορίες που αφορούν σε α) είδος των δεδομένων, β) σκοπούς επεξεργασίας, γ) νομική βάση επεξεργασίας, δ) σχετικές κατηγορίες δεδομένων, ε) αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα, στ) χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων ή τα κριτήρια καθορισμού του, ζ) ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίταξης, η) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, θ) κάθε διαθέσιμη πληροφορία προέλευσης των δεδομένων και ι) τυχόν ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Η Εταιρεία μας σας παρέχει δωρεάν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων σας, εντούτοις, εάν ζητήστε επιπλέον αντίγραφα μπορούμε να επιβάλλουμε την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα, δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 3 του Κανονισμού. 

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Δυνάμει του άρθρου 16 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων σας και τη συμπλήρωση αυτών μέσω συμπληρωματικής δήλωσης και η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση διόρθωση/συμπλήρωσή τους.

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»):

Δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που υφίστανται νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν τη υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων, κατ’ άρθρο  17 παρ. 3 του Κανονισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο χρονικό διάστημα.

 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Δυνάμει του άρθρου 18 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, η οποία θα προβεί στον άμεσο περιορισμό επεξεργασίας αυτών, πλην της αποθήκευσης.

 • Δικαίωμα φορητότητας

Δυνάμει του άρθρου 20 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη λήψη των δεδομένων σας σε δομημένο μορφότυπο (δηλαδή σε αναγνώσιμη μορφή) και τη διαβίβαση αυτών σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, έχοντας μάλιστα το δικαίωμα να αιτηθείτε την απευθείας διαβίβαση από την Εταιρεία μας στον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας, δυνάμει των άρθρων 17 και 20 παρ. 3 του Κανονισμού.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Δυνάμει του άρθρου 21 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία και η Εταιρεία μας υποχρεούται να μην υποβάλει πλέον τα δεδομένα σας σε επεξεργασία, εκτός ένα καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που υπερισχύουν των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας και προσφυγής

Δυνάμει του άρθρου 77 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή, με την επιφύλαξη άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών κατ’ άρθρα 78 και 79 του Κανονισμού.

 • Δικαίωμα αποζημίωσης

Δυνάμει του άρθρου 82 του Κανονισμού, σε περίπτωση που υποστείτε υλική ή μη ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση, κατά το μέρος ευθύνης που τους αντιστοιχεί, από την Εταιρεία μας ως Υπευθύνου επεξεργασίας ή από τον Εκτελούντα την επεξεργασία, εάν αποδεικνύεται ότι φέρουν ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας.


Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας ([email protected]) με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση:

 • αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε Φόρμας newsletter.
 • αν επιθυμείτε να μην επεξεργαζόμαστε τα cookies σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

 

Ασφάλεια επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προστασίας των δεδομένων σας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση, καταστροφή ή παραβίαση των δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων σας με διαφανή τρόπο, βάσει καθορισμένων και νόμιμων σκοπών, δυνάμει της αρχής της αναγκαιότητας και δυνάμει νόμιμων βάσεων επεξεργασίας. Με άλλα λόγια, έχει καθιερώσει σύννομες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας.

Τα εν λόγω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ορίζονται σε εσωτερικές Πολιτικές της Εταιρείας μας και εφαρμόζονται και από τον Εκτελούντα την επεξεργασία. Δυνάμει των άρθρων 28 παρ. 3 εδ. γ΄ και 32 του Κανονισμού, ο Εκτελών οφείλει να λαμβάνει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας κατά την επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι κινδύνων και να αποτρέπεται η οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια, όπως κωδικοί πρόσβασης, τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, χρήση μεθόδων ψευδωνυμοποίησης και ανωνυμοποίησης, κρυπτογράφηση συστημάτων, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, κρυπτογράφηση αντιγράφων ασφαλείας, αποτροπή απώλειας δεδομένων δικτύου, εφαρμογή μηχανισμών απαγόρευσης πρόσβασης σε δεδομένα, προληπτικό έλεγχο λογισμικού κ.α.

Ο Εκτελών δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται για λογαριασμό του Υπευθύνου και δεν μπορεί να τα αποκαλύπτει σε τρίτους. Οι επιμέρους όροι ανάθεσης επεξεργασίας καθορίζονται από σχετική σύμβαση ή άλλη νόμιμη πράξη μεταξύ του Εκτελούντα και του εκάστοτε Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Σημειωτέον ότι κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Η Εταιρεία μας δύναται να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση και για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Υποδεικνύουμε πάντα την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε κάθε τροποποίηση και παρέχουμε πρόσβαση σε προηγούμενες αρχειοθετημένες εκδόσεις, ώστε να έχετε τη δυνατότητα ελέγχου τους.

Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας και εφόσον ισχύει η συγκατάθεσή σας για λήψη newsletter, ενδεχομένως να σας ενημερώνουμε και μέσω email, ώστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εκ νέου συγκατάθεσης ή ανάκλησης συγκατάθεσης για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

Τρόπος Επικοινωνίας

 Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή αν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την Εταιρεία μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας είτε με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

 

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα