Όροι Χρήσης

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η RENFLUENCE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ι.Κ.Ε., εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε και είναι ιδιοκτήτρια του διαδικτυακού τόπου www.renfluence.com εφεξής καλουμένου η «Ιστοσελίδα», καθώς και κάθε πληροφορίας, στοιχείου ή χαρακτηριστικού (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, στατιστικά στοιχεία κλπ) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής καλούμενο «το Υλικό», με σκοπό τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας συνεργασίας εταιρειών-influencers σε ένα νέο αυτοματοποιημένο περιβάλλον, παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική διαφημιστική καμπάνια. Η χρήση της άνω Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτήν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου (φυσικού ή νομικού) που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτήν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη (Influencer και Brand) των κατωτέρω περιγραφομένων Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το renfluence μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.

Η Ιστοσελίδα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Εφεξής χάριν συντομίας, με τον όρο Χρήστης-Brand θα αποκαλείται η εταιρεία ή ατομική επιχείρηση προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, που αποτελεί μετά την εγγραφή της και την καταχώρηση των στοιχείων της συνεργάτη της Renfluence. Με τον όρο Χρήστης-Influencer θα αποκαλείται ο χρήστης κοινωνικής δικτύωσης και κάτοχος επαγγελματικού λογαριασμού στο Instagram, ο οποίος θα εγγράφεται στην Ιστοσελίδα με σκοπό την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών των εγγεγραμμένων Χρηστών-Brands.


Χρήση της Ιστοσελίδας

Η Renfluence δια της ιστοσελίδας της στοχεύει αφενός στην δημιουργία ενός δικτύου προσώπων αποτελούμενο από χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram, οι οποίοι με την εγγραφή τους συμμετέχουν στην λίστα αρχείου influencers της Εταιρείας και αφετέρου στη δημιουργία ενός διαδραστικού περιβάλλοντος δημιουργίας, επεξεργασίας και υλοποίησης διαφημιστικών καμπανιών των Χρηστών-Brands με στόχο τη συνεργασία μεταξύ του Χρήστη-Brand και του Χρήστη-Influencer για την αξιοποίηση των ενεργών λογαριασμών των τελευταίων σε εμπορικές ή προωθητικές ενέργειες των πρώτων.

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης-Influencer δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να πραγματοποιεί ελεύθερα συναλλαγές με τρίτους (εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις κλπ). Ο Χρήστης-Influencer υποχρεούται να διαθέτει επαγγελματικό και δημόσιο προφίλ-λογαριασμό στο Instagram κι αν όχι οφείλει να μετατρέψει το προφίλ-λογαριασμό του σε επαγγελματικό και δημόσιο. Όλα τα στοιχεία (πληροφορίες, φωτογραφίες, στατιστικά, αναλύσεις κ.α.) που θα προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και θα αφορούν τον Χρήστη-Influencer θα παρέχονται απευθείας από τον επαγγελματικό λογαριασμό αυτού στο Instagram. Ο Χρήστης-Influencer οφείλει: Α) Μετά τη δημοσίευση/προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών του Χρήστη-Brand να μην προβαίνει σε δημοσίευση ή προώθηση αντίστοιχων προϊόντων/υπηρεσιών από ανταγωνίστρια επιχείρηση του Χρήστη-Brand σε διάστημα μικρότερο των συμφωνηθέντων, Β) Η κάθε προωθητική ενέργεια (post, story, giveaway) να παραμένει δημοσιευμένη είτε για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται στην ήδη δημιουργηθείσα από τον Χρήστη-Brand καμπάνια είτε για όσο χρονικό διάστημα συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του Χρήστη-Brand στις απευθείας μέσω της Ιστοσελίδας συνομιλίες τους. Σε περίπτωση διαγραφής τους σε διάστημα μικρότερο των συμφωνηθέντων, έπειτα από όχληση του Χρήστη-Brand, η Renfluence διατηρεί το δικαίωμα επίπληξης και άμεσης αποπομπής αυτού  (του Χρήστη-Influencer) καθώς και διεκδίκησης πλήρους αποζημίωσης για κάθε νόμιμη αιτία. Η Renfluence διατηρεί επίσης το δικαίωμα σε περίπτωση μειωμένης ποιότητας της διαφήμισης ή αθέτησης των συμφωνηθέντων (από πλευράς του Influencer) ή και μη τήρησης των παρόντων όρων ή μη τήρησης των οδηγιών διαφήμισης να διαγράφει αυτόν από τη βάση δεδομένων της.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους (Γενικούς και Ειδικούς) και την Πολιτική Απορρήτου και Cookies, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούνοποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και είναι ευθύνη σας να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα. Εάν έχετε οιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου και Cookies δύνασθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας ή στο e-mail μας: [email protected].

Ο Χρήστης-Brand θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στην επιλογή ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΩ και να μας παρέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την ορθή καταχώρηση και εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Για την εγγραφή του ο Χρήστης-Brand οφείλει να καταχωρήσει το Όνομα, το Επώνυμο, το εταιρικό e-mail και τη θέση στην εταιρεία ή ατομική επιχείρηση του προσώπου που τον εκπροσωπεί. Κατωτέρω ο Χρήστης-Brand οφείλει να καταχωρήσει αναλυτικά τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ήτοι: α) Όνομα Εταιρείας ή Ατομικής Επιχείρησης, β) Διεύθυνση Ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), γ) Διεύθυνση της έδρας του (διεύθυνση, περιοχή, πόλη, χώρα, Τ.Κ.), δ) τηλέφωνο επικοινωνίας και ε) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώο (Α.Φ.Μ.) του και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται. Εφόσον ο Χρήστης-Brand καταχωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία στην φόρμα εγγραφής, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με αυτόν με σκοπό την ταυτοποίηση και επαλήθευσή αυτού. Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του Χρήστη-Brand θα μπορεί μετά ελεύθερα να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία σας και οι επισκέψεις σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, οι πληροφορίες ή τα ατομικά στοιχεία που μας παρέχετε υφίστανται επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Η Renfluence δεν φέρει καμία ευθύνη εάν από υπαιτιότητα του χρήστη στην ακρίβεια παροχής πληροφοριών προκλήθηκε ζημία του τελευταίου. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν και είναι ευθύνη σας να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα. Εάν έχετε οιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου και Cookies δύνασθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας ή στο e-mail μας: [email protected].


Μεταβολές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή. Ο χρήστης ή και επισκέπτης, της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της υποχρεούται να διαβάσει με επιμέλεια τους παρόντες όρους, γενικούς και ειδικούς, πριν από τη χρήση και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των παρεχομένων υπηρεσιών, εάν δεν συμφωνεί με αυτούς. H Renfluence διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής ή τροποποίησης των όρων χρήσης οιαδήποτε στιγμή, ενώ ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας φέρει ευθύνη για την ενημέρωσή του μέσω αυτής. Οιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση των όρων χρήσης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη ή και επισκέπτη.

Ο Χρήστης (Brand ή Infuencer) με την αποδοχή των όρων χρήσης παραιτείται από οιαδήποτε μελλοντική αξίωση σχετικά με το περιεχόμενο αυτών και συναινεί στη χρήση και επεξεργασία από την Renfluence των προσωπικών δεδομένων, στατιστικών στοιχείων και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών του λογαριασμού του και την διατήρηση αυτών σε αρχείο με στόχο την καλύτερη δυνατή ζεύξη-engagement μεταξύ του Χρήστη-Brand και του Χρήστη-Influencer.


Πνευματικά Δικαιώματα

Αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί το σύνολο του περιεχομένου της, (βλ. κείμενα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, στατιστικά στοιχεία, αναλύσεις, εμπορικό σήμα εταιρίας κλπ) και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι Χρήστες (Brands και Influencers) αποδέχονται και συμφωνούν ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και όλα ανεξαιρέτως τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή στην Renfluence ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από τους Χρήστες μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από τη Renfluence ή τους αδειούχους χρήσης της.

Ρητά δηλώνεται ότι εντός της Ιστοσελίδας όσα προϊόντα ή υπηρεσίες φέρουν σήματα τρίτων εταιριών, οργανισμών ή ενώσεων, αποτελούν πνευματική/βιομηχανική ιδιοκτησία εκείνων, και όχι της Renfluence με αποτέλεσμα εκείνοι να φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, διανομή, μετάφραση, αντιγραφή, φόρτωση, με κάθε είδους μέσο και τρόπο, τμηματικώς ή περιληπτικώς του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρίας, απαγορεύονται ρητώς.


Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα ιστοσελίδα αποποιείται κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, την πληρότητα και την ποιότητα, της προστασίας της πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω των σελίδων αυτών μέσω υπερσυνδέσμων ή banners, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των χρηστών ή επισκεπτών τους ή τρίτων.


Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία μπορεί να επιτρέψει κατά συνθήκη και περιορισμένα στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο renfluence, καθώς όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αντλούνται κατά την εγγραφή του Χρήστη α) από τα καταχωρημένα στοιχεία του Χρήστη-Brand κατά το στάδιο της εγγραφής του και β) από το επαγγελματικό προφίλ του Χρήστη-Influencer στο Instagram. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το Renfluence θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα, αν δεν αφορά κρίσιμες και απαραίτητες πληροφορίες για την προβολή σας στην Ιστοσελίδα. H πρόσβαση, αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είναι περιορισμένη, καθώς βασίζεται στις πληροφορίες που αντλούμε από τα καταχωρημένα κατά το στάδιο της εγγραφής στοιχεία του Χρήστη-Brand  και από τον επαγγελματικό λογαριασμό του Χρήστη-Infuencer στο Instagram. Για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω του www.renfluence.com ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται καθαρά και από εσάς.


Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.


Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα τόσο να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες όσο και δύναται να ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Ιστοσελίδα τηρεί τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον υπ’αρ. 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα στοιχεία όπως ανωτέρω δηλώνονται και τηρούνται, καθώς και τυχόν άλλα, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν δημοσιοποιούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με κανέναν τρόπο, εκτός από τις χρήσεις που αφορούν την εκπλήρωση των παρόντων όρων και υποχρεώσεων, την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών, την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και την ευχερή επικοινωνία αυτού και των επισκεπτών/χρηστών του. Τα στοιχεία και οι προσωπικές πληροφορίες των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών/ επισκεπτών μπορούν να δημοσιοποιηθούν μόνο στην περίπτωση  που  υπάρχει ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών ή/και απαιτηθεί από το νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή/και από άλλη κρατική αρχή. Επικοινωνώντας με την παρούσα ιστοσελίδα οι χρήστες/ επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή ευχερώς και δωρεάν, να διαγράψουν, να τροποποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από αυτή. Η παρούσα ιστοσελίδα αποποιείται κάθε ευθύνη για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διαφημιζομένων σε αυτό που τηρείται από τρίτα-μέρη που παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας . Η προώθηση, μεταφορά, διανομή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από τις συνεργαζόμενες με την Renfluence εταιρείες δεν θεμελιώνει ευθύνη της Renfluence. Η Renfluence ευθύνεται μόνο για την δική της χρήση των προσωπικών δεδομένων και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη τρίτων για την προστασία των δεδομένων. Αναλυτικά υπάρχει η χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο αρχείο «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» που τηρεί η εταιρία μας.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια καθ' ύλη δικαστήρια ορίζονται αυτά των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.


Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το Renfluence οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο [email protected]


Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα